Banner

-----[FreeSplanS.com]-----ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์-----

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Carroll A. Campbell Jr. Graduate Engineering Center | Mack Scogin Merrill Elam Architects PostPhotography Courtesy of Timothy Hursley
คำอธิบายโครงการ : บัณฑิตวิทยาลัยสำหรับศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
ที่ตั้ง : Clemson University, Greenville, South Carolina
พื้นที่อาคาร : 85,000 ตารางเมตร

Photography Courtesy of Timothy Hursley
อาคาร บัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็นอาคารแห่งแรกในวิทยาเขตสำหรับการศึกษาและวิจัยทางด้าน วิศวกรรมยานยนต์ของ Clemson University ซึ่งเป้าหมายหลักคือการสนับสนุนการค้นคว้าและวิจับทั้งเชิงเดี่ยวและเป็น กลุ่ม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Photography Courtesy of Timothy Hursley
การ จัดพื้นที่ของส่วนการวิจัยจะแยกกันตามแผนกการวิจัย แต่ละแผนกจะรวมกลุ่มกันโดยมีห้องของหัวหน้าแผนกและห้องวิจัยของแผนกเป็น ศูนย์กลาง และเนื่องจากลักษณะการค้นคว่าวิจัยที่เป็นไปในเชิงกลุ่ม จึงต้องมีพื้นที่ที่ตอบสนองต่อการปฏิสัมพันธ์กัน อีกทั้งยังต้องมีพื้นที่สำหรับทำการศึกษาแบบส่วนตัว จึงทำให้เกิดเป็นลักษณะของชุมชนย่อย ๆ ในสถานที่แห่งนี้

Photography Courtesy of Timothy Hursley
ใน ส่วนของการเรียนการสอน จะมีทั้งส่วนของบัณฑิตศึกษาและการศึกษาทางด้านวิชาการ อีกทั้งยังมีส่วนของภาควิชา และฝ่ายบริหาร ซึ่งรองรับผู้สมัครเข้าศึกษาได้ถึง 100 คนต่อปี

 Photography Courtesy of Timothy Hursley
พื้นที่ ส่วนที่สามเป็นส่วนที่เปิดต่อสาธารณะ รวมถึงห้องเรียน หอประชุม ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และโถงต่าง ๆ ซึ่งถึงแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาคารจะไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ก็สามารถเชื่อมโยงได้ทางสายตาและมุมมอง เพื่อส่งเสริมการและเปลี่ยนกันระหว่างทางบัณฑิตวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป


Photography Courtesy of Timothy Hursley


Drawings Courtesy of Mack Scogin Merrill Elam Architects

Drawings Courtesy of Mack Scogin Merrill Elam Architects

Photography Courtesy of Timothy Hursley

Drawings Courtesy of Mack Scogin Merrill Elam Architects

Drawings Courtesy of Mack Scogin Merrill Elam Architects

Drawings Courtesy of Mack Scogin Merrill Elam Architects

Drawings Courtesy of Mack Scogin Merrill Elam Architects

Drawings Courtesy of Mack Scogin Merrill Elam Architects

งานสถาปนิก 55

Theme งาน    “Water brick; ก้อนน้ำ”
เราคง คุ้นเคยกับคำพูดที่ว่า“ชาวไทยใช้ชีวิตอยู่กับกับน้ำมาตั้งแต่ในอดีต” แต่ถ้าถามคนไทยที่เดินตามถนนทั่วไปว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำขนาด
ไหน คำตอบเศร้าๆก็คือ“ผิวเผิน” เราบริโภคข่าวน้ำแล้งสลับกับน้ำท่วมรายเดือนจากรายการเล่าข่าวยามเช้าจนชา ชินเกินไปรึเปล่า จนลืมตั้งคำถามว่าอะไรคือต้นเหตุ
ของปัญหาเหล่านั้นแล้วโยนความผิดให้กับ“(ภัย)ธรรมชาติ”
กับวิถี ชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมากประกอบกับอิทธิพลจากการเปลี่ยน แปลงของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่ส่งผลกระทบกับเรามากขึ้น
ทุกวัน น่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมกันพยายามทำความเข้าใจให้ถึงแก่นของ“น้ำ”ที่ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิติของเรามากขึ้น ให้เข้าใจว่าทำไมภัยแล้งสุดขีดขนาดที่ชาว
บ้านต้องเอาปี๊ปมาขอรับน้ำจากส่วน กลางจึงเกิดขึ้นหลังจากอุทกภัยที่เพิ่งผ่านไปแค่2เดือน ให้เข้าใจว่าก้อนน้ำที่ทยอยไหลท่วมจังหวัดต่างๆของเรานั้นมันก้อนใหญ่
ขนาดไหนและเราะช่วยกันหาอะไรมาใส่มัน และอีกมาก
สถาปนิก... ตื่นได้แล้ว
สถาปนิก...ใน ฐานะผู้สร้างและวางแผนสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมตัวเราจึงควรเป็นกลุ่มคนกลุ่ม แรกๆในสังคมที่ตระหนักถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจ“น้ำ” เรามีภาระที่หนักอึ้งและเร่งด่วนในการหาสาเหตุของปัญหาของน้ำที่ส่งผลกระทบ กับสังคมของเราในวงกว้าง และวาดภาพของวิถีการอยู่ร่วมกับน้ำของปัจจุบันและในอนาคตให้สังคมได้รู้ หยุดการช่วยเหลือผู้คนที่ปลายเหตุด้วยการแจกถุงยังชีพ แต่มาช่วยกันแก้ปัญหานี้ที่ต้นเหตุกันเถอะ
นิทรรศการ “Water Brick; ก้อนน้ำ” นำเสนอข้อมูลเชิงลึกทางด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบและผังเมืองเพื่อพยายามทำความเข้าใจแต่ละมิติของ“ปริมาตรน้ำ”อย่าง จริงจังและหนักแน่นผ่านเนื้อหาททั้ง 7บท
1) เรียนรู้จากเมื่อวาน; Learning from YESTERDAYS
2) น้ำกับเมือง; Architecture and Cities
3) อย่างนี้พี่เค้าก็อยู่กันได้; Thailand’s settlement with water
4) ในหลวงกับ“น้ำ”; Our King and water
5) ที่อื่นเค้าทำกันยังไง; Global case studies on Architecture with water
6) อยู่อย่างนี้ก็ได้; 6 Water cities
7) น้ำกับวันพรุ่งนี้; Visionary water architecture
1) เรียนรู้จากเมื่อวาน; Learning from YESTERDAYS
แสดงประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของคนไทยกับแหล่งน้ำธรรมชาติในอดีตตั้งแต่
สุโขทัย อยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ และวิเคราะห์ถึงโมเดลต่างๆของชุมชนที่ใช้ชีวิติอยู่กับน้ำในอดีตเช่น เรือนแพ อย่างเป็นระบบ เพื่อแสดงความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับสถาปัตยกรรม ผังเมือง และ น้ำ อย่างเฉพาะเจาะจง
2) น้ำกับเมือง; Architecture and Cities
แสดงแนวคิดที่แตกต่างในการจัดการกับน้ำของประเทศไทยทั้งที่เคยเปิดเผยต่าง
สาธารณะและไม่เคย ตั้งแต่การออกแบบเมือง ระบบถนน ระบบระบายน้ำ และระบบน้ำเพื่อการเกษตร ครอบคลุมแนวคิดทั้งจากนักวิชาการ หน่วยงานราชการ นักออกแบบ หรือ นักการเมือง เช่น โครงการอุโมงค์ยักษ์ของกทม. โครงการ Water grid โครงการถมทะเลบริเวณอ่าวไทยเป็นต้น
3) อย่างนี้พี่เค้าก็อยู่กันได้; Thailand’s settlement with water
แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมและการตั้งถิ่นฐานแบบท้องถิ่นในประเทศไทยที่ต้อง
พึ่งพาน้ำอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นรูปแบบที่สถาปัตยกรรมในปัจจุบันและในอนาคตสามารถใช้เรียนรู้เป็นแบบ อย่างได้ เช่น ชุมชนเกาะปันหยี ตลาดสองฤดูที่ตำบลบางลี่ ชุมชนคลองดำเนินสะดวก
4) ในหลวงกับ“น้ำ”; Our King and water
รวมรวมโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับการ
จัดการน้ำทั้งขนาดเล็กและใหญ่เพื่อ จัดแสดงเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย เพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจทั้งในภาพรวมและเชิงลึกเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ใน เรื่องน้ำที่สร้างประโยชน์แก่พสกนิกรของพระองค์อย่างเป็นที่สุด
5) ที่อื่นเค้าทำกันยังไง; Global case studies on Architecture with water
แสดงตัวอย่างโครงการด้านสถาปัตยกรรม ชลประทาน และการออกแบบผังเมือง
ต่างๆในโลกที่ให้ความสำคัญกับ สถานการณ์ของน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบัน เช่น เมืองIjburgในเนเธอร์แลนด์ เมืองVeniceในอิตาลี เมืองLondonในอังกฤษ
6) อยู่อย่างนี้ก็ได้; 6 Water cities
แสดงให้สังคมตระหนักว่าสถาปัตยกรรมมีศักยภาพในการสร้างสรรค์การเป็นอยู่
ด้วยวิถีใหม่ที่สร้างที่แตกต่างจาก ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยด้วยความร่วมมือของสถานิกไทยรุ่นใหม่6กลุ่มเสนอแนวคิดของการตั้งถิ่นฐาน แบบใหม่บนเมืองที่น้ำท่วม/แล้งซ้ำซาก ได้แก่ น่าน นครสวรรค์ อยุธยา กรุงเทพมหานคร หาดใหญ่ นครราชสีมา
7) น้ำกับวันพรุ่งนี้; Visionary water architecture
สร้างจินตนาการและส่งเสริมการหาทางออกสำหรับการอยู่อาศัยกับสถานการณ์น้ำ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน ปัจจุบัน โดยการจัดประกวดแนวคิดทางด้านสถาปัตยกรรมในอนาคตที่มีการคำนึงถึงเรื่องน้ำ เป็นเรื่องสำคัญ “Water brick; ก้อนน้ำ”

ดาวน์โหลด : เอกสารประชาสัมพันธ์ / Press Conference of Architect’12

ผู้แสดงสินค้าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2203-4200 โทรสาร : 0-2203-4250-1
Web-site : www.architectexpo.net
E-mail : architectexpo@qsncc.com


สมาคมสถาปนิกสยาม จับมือนีโอ
เตรียมจัดงานสถาปนิก'55 ครั้งยิ่งใหญ่
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวความร่วมมือในการจัดงานสถาปนิก’55 ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ โดยจัดงานแถลงข่าวขึ้น ณ อาษาเซ็นเตอร์ (ASA Center) ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ เมื่อเร็วๆ นี้
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดงาน สถาปนิก’55 อย่างยิ่งใหญ่ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้การผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ซึ่งถือเป็นเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับการจัดงานสถาปนิกให้มีความยิ่งใหญ่ มากยิ่งขึ้น โดยงานสถาปนิกถือเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสะท้อนภาพรวมของวงการสถาปนิก รวมถึงจุดยืนของวงการวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละก้าว แสดงให้เห็นว่าสถาปนิกทั้งหลายได้ตระหนักถึงคุณค่าของสังคม ผ่านแนวคิดของการจัดงาน สำหรับการจัดงานสถาปนิก’55 จะใช้พื้นที่ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ครอบคลุมพื้นที่การจัดงานกว่า 60,000 ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 ส่วนจัดแสดงสินค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ 1. โซนสินค้าด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง 2. โซนสินค้าด้านสุขภัณฑ์และเครื่องครัว 3.โซนสินค้ากระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิต อุปกรณ์ติดตั้งกระเบื้อง 4.โซนสินค้าสี วัสดุตกแต่ง เครื่องเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้า 5. โซนสินค้าด้านประตู หน้าต่าง รั้ว 6. โซนสินค้าเกี่ยวกับหลังคาฉนวนวัสดุกันรั่วซึม 7.โซนสินค้าบริการด้านพลังงานทดแทนและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนที่ 2 เป็นการแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมของสถาปนิกและผลงานของสมาคมฯ ส่วนที่ 3 เป็นกิจกรรมเวิร์คช้อปและกิจกรรมของนักศึกษา และส่วนที่ 4 คือ ส่วนบริการประชาชน ซึ่งคณะผู้จัดงานตั้งเป้ายอดผู้เข้าชมงาน ทั้งสถาปนิกและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปไว้ที่จำนวน 250,000 คน ผู้จัดแสดงสินค้ามากกว่า 1,000 ราย โดยคาดว่าจะมียอดเงินสะพัดภายในงานไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท
ทวีจิตร จันทรสาขา นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ธุรกิจการออกแบบในตอนนี้ถือว่าดีกว่าช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด ถ้าตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้นก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการขยายตลาดของธุรกิจออกแบบ ในไทย โดยงานนี้เราเตรียมนำเสนอในเรื่องของ ”น้ำ” เป็นแนวคิดหลักในการนำเสนอทางออกให้สังคม เราจะเน้นเรื่องของความร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งองค์กร และสมาคมที่เกี่ยวข้อง โดยดึงตลาดต่างประเทศเข้ามาร่วมแสดงงาน ผลักดันให้เป็นงานใหญ่ในระดับภูมิภาคต่อไป เพื่อเพิ่มเสน่ห์ของงานสถาปนิกให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น “
ลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “ทางบริษัทฯ มีประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ มากมาย ประกอบกับประสบการณ์ในการจัดงานสถาปนิกในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถยกระดับภาพลักษณ์การจัดงานสถาปนิก’55 ในครั้งนี้ขึ้นไปสู่ระดับสากลได้ไม่ยาก สำหรับงานนี้จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดให้มีการจองพื้นที่แสดงงาน ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าในขณะนี้ มีผู้ประกอบการที่มีความเชื่อมั่นในการจัดงาน ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมแสดงงานเข้ามาแล้วกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้แสดงงานที่เคยเข้าร่วมแสดงงานในปี’54 และผู้ประกอบการรายใหม่ๆค่ะ”
นอกจากนี้ในงานแถลงข่าวยังได้รับความสนใจมากมายจากบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้า ร่วมงาน อาทิ อธิชัย โปษยานนท์ ซึ่งกล่าวแสดงความเห็นว่า “ปัจจุบันผมเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทด้านการดีไซน์ และการออกแบบ ที่สถาบัน Domus Academy แห่งอิตาลี ผมมองว่าวงการด้านงานสถาปนิกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการศึกษาต่อ มีความสำคัญไม่ต่างกันกับสายอาชีพอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความชอบความสนใจของแต่ละบุคคล บางคนอาจชอบในด้านการออกแบบหรือดีไซน์สิ่งปลูกสร้าง หรือเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง ซึ่งมีความถนัดแตกต่างกันไป นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปัจจุบันคนไทยได้ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นครับ”
ม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคล กล่าวทิ้งท้ายว่า “โดยปกติหญิงดูแลเรื่องการดีไซน์และการผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้ว หญิงจึงมองว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรืองานที่ต้องอาศัยไอเดียอย่างงานสถาปนิกนั้น แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกความเป็นตัวเองผ่านออกมาในรูปแบบของสไตล์ การแต่งตัว หรือเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนอาคารที่อยู่อาศัยต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นสีสันและรูปทรงล้วนออกมาจากจินตนาการของแต่ละบุคคล สำหรับตัวหญิงเองสามารถออกแบบและผลิตเสื้อผ้าได้ตามความชอบ แต่ในด้านการตกแต่งบ้านอาจจะต้องใช้เวลานานในการหาเฟอร์นิเจอร์ที่บ่งบอก ความเป็นตัวเอง ซึ่งถือว่างานนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคที่ต้องการความรู้ด้าน นี้ด้วยค่ะ”
นอกจากนี้ยังมีเหล่าเซเลบริตี้ที่สนใจการจัดงาน อาทิ วรรณพร โปษยานนท์, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, หมวย อริศรา กําธรเจริญ และกันต์ รัตนาภรณ์ มาร่วมอัพเดทความรู้ในการแถลงข่าวในครั้งนี้อีกด้วย
แล้วเตรียมพบกันที่งานสถาปนิก’55 ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-203-4200 หรือดูรายละเอียดที่ www.architectexpo.net


Sunset Community Centre | Bing Thom Architects


Photography Courtesy of Bing Thom Architects

โครงการ นี้ตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างธรรมชาติและชุมชนอันหลาก หลายและมีสีสันที่รายล้อมอยู่รอบด้าน ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่โดดเด่นจนเกินไป ทำให้โครงการนี้กลมกลืนไปกับบริบทโดยรอบ ส่วนด้านหลังและด้านข้างของอาคารทำหน้าที่เป็นฉากหลังให้กับลานกิจกรรมกลาง แจ้ง
โครงการประกอบไปด้วยโรงเรียนปฐมวัย โรงกีฬา ห้องออกกำลังกาย และอีกหลากหลายกิจกรรมของชุมชน พื้นที่แต่ละส่วนถูกแยกออกด้วยรูปทรงของหลังคาที่แปรเปลี่ยนตามความต้องการ ใช้พื้นที่ ซึ่งรูปทรงเหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัศนียภาพรอบด้าน อีทั้งเพดานด้านในก็ใช้รูปทรงตามนี้ด้วยเช่นกัน ทำให้พื้นที่ใช้สอยแต่ละส่วนมีความสอดคล้องกับบริบทโดยรอบเป็นอย่างมาก

Photography Courtesy of Bing Thom Architects

องค์ ประกอบสำคัญของอาคารนี้คือผนังคอนกรีตสำเร็จรูป หลังคาทรงโค้ง และผนังม่านกระจก (curtain wall) โครงสร้างหลักใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปโครงสร้าง tilt-up โดยแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกัน และระบบท่อออกแบบให้ฝังอยู่ด้านใน หลังคาก่อสร้างโดยโครงเหล็ก โดยเหล็กแต่ละท่อนเป็นแนวตรง แต่ค่อย ๆ บิดเอียงในแต่ละส่วนเพื่อให้ได้ความโค้ง และยึดติดกันด้วย steel deck โดยน้ำหนักทั้งหมดจะถ่ายลงที่ผนังคอนกรีต ส่วนผนังกระจกทำหน้าที่เชื่อมระหว่างภายในกับภายนอกด้วยการใช้กระจกใส กระจกลาย และกระจกขุ่น ซึ่งจะใช้ต่างกันตามความต้องการในแต่ละพื้นที่

Photography Courtesy of Bing Thom Architects

อาคารนี้ได้รับมาตรฐาน LEED Gold โดยการใช้แนวทางประหยัดพลังงานต่าง ๆ เช่น
การใช้แสงสว่างธรรมชาติด้วยการเลือกใช้กระจกใส ลาย ขุ่น ตามความต้องการของกิจกรรมในแต่ละส่วน
ระบบควบคุมอาคาร โดยมี sensor ตรวจสอบแสงสว่าง ผู้ใช้งาน และประมาณก๊าซ co2 เพื่อควบคุมปริมาณการใช้พลังงาน รวมถึงสภาวะสบายของผู้ใช้สอย
ระบบหลังคาส่งผ่านความร้อนต่ำ
ใช้วัสดุที่ไม่ต้องบำรุงรักษามาก
ใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่
ใช้วัสดุที่มีค่าการส่งผ่านความร้อนต่ำ

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โบว์ชัวร์ Catalog HomePro 2012 The Power ทีวี โทรทัศน์

โบว์ชัวร์ HomePro 2012

รายการสินค้า โฮมโปร เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555

HomePro ศูนย์การค้าแหล่งรวบรวม เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน สร้างบ้าน วัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น จัดสวนสวยงาม หลายหลายไอเดีย ตกแต่งภายใน และ ตกแต่งภายนอกของบ้านคุณ พบกับ สินค้าวัสดุตกแต่งบ้านได้ทุกวัน โฮมโปร ใกล้บ้านคุณ

รายการ ราคาสินค้า ทีวี โทรทัศน์

โบว์ชัวร์ Catalog เฟอร์นิเจอร์ HomePro 2012 ของตกแต่งบ้าน

โบว์ชัวร์ HomePro 2012

รายการสินค้า โฮมโปร เดือน มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2555

HomePro ศูนย์การค้าแหล่งรวบรวม เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน สร้างบ้าน วัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งบ้าน เครื่องมือช่าง เฟอร์นิเจอร์ ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น จัดสวนสวยงาม หลายหลายไอเดีย ตกแต่งภายใน และ ตกแต่งภายนอกของบ้านคุณ พบกับ สินค้าวัสดุตกแต่งบ้านได้ทุกวัน โฮมโปร ใกล้บ้านคุณ

รายการ ราคาสินค้า วัสดุก่อสร้าง แต่งบ้าน เครื่องมือช่าง

แคตตาล็อก,โบว์ชัวร์,เฟอร์นิเจอร์ Index Living Mall 2012

แคตตาล็อกสินค้า Index 2012

เช็คราคา แบบสินค้า เฟอร์นิเจอร์ INDEX Living Mall

ต้อนรับ ปีใหม่ พ.ศ.2555 หรือ 2012 กับโบร์ชัวร์ แคตตาล็อก เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน สินค้าใหม่จาก Idex Living Mall พร้อมให้คุณได้เลือกสรร จับจองเป็นเจ้าของห้องสวย ในแคตตาล็อกดังกล่าวนี้ มีแบบไอเดียในการตกแต่งภายใน ตกแต่งห้องนอน ห้องครัว พร้อมราคาและรายละเอียดสินค้า เฟอร์นิเจอร์ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อลังการของแต่งบ้าน และ เฟอร์นิเจอร์ครบ วงจร นับล้านชิ้น ล้านไอเดีย ล้านดีไซน์ ครบทุกความต้องการในที่เดียวด้วยพื้นที่ขายรวมกว่า 2,000,000 ตารางฟุต ภายใต้แนวคิดศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ และของแต่งบ้านครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ชุด built-in ตู้เสื้อผ้า ห้องนั่งเล่น ห้องครัว หรือห้องไหน ๆ ก็ให้คุณเติมเต็มชีวิตได้อย่างมีดีไซน์อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือน ใคร
พบกับ เฟอร์นิเจอร์ Index Living Mall ได้ที่
สาขากรุงเทพ
บางนา บางใหญ่ พหลโยธิน ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มาบุญครอง เซ็นทรัล – รัตนาธิเบศร์ เดอะ วอล์ค ราชพฤกษ์ เพชรเกษม เอกมัย
สาขาจังหวัดอื่นๆ
พัทยา ภูเก็ต หัวหิน ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี ชลบุรี

แคตตาล็อก โบว์ชัวร์ เฟอร์นิเจอร์ ห้องครัว Index Living Mall 2012

แคตตาล็อกสินค้า Index 2012

เช็คราคา แบบสินค้า เฟอร์นิเจอร์ INDEX ห้องครัว

ต้อนรับ ปีใหม่ พ.ศ.2555 หรือ 2012 กับโบร์ชัวร์ แคตตาล็อก เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งห้องครัว สินค้าใหม่จาก Idex Living Mall พร้อมให้คุณได้เลือกสรร จับจองเป็นเจ้าของห้องสวย ในแคตตาล็อกดังกล่าวนี้ มีแบบไอเดียในการตกแต่งภายในห้องครัว ชุดเครื่องมือทำอาหาร เครื่องครัว พร้อมราคาและรายละเอียดสินค้า เฟอร์นิเจอร์ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อลังการของแต่งบ้าน และ เฟอร์นิเจอร์ครบ วงจร นับล้านชิ้น ล้านไอเดีย ล้านดีไซน์ ครบทุกความต้องการในที่เดียวด้วยพื้นที่ขายรวมกว่า 2,000,000 ตารางฟุต ภายใต้แนวคิดศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ และของแต่งบ้านครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ชุด built-in ตู้เสื้อผ้า ห้องนั่งเล่น ห้องครัว หรือห้องไหน ๆ ก็ให้คุณเติมเต็มชีวิตได้อย่างมีดีไซน์อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือน ใคร
พบกับ เฟอร์นิเจอร์ Index Living Mall ได้ที่
สาขากรุงเทพ
บางนา บางใหญ่ พหลโยธิน ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มาบุญครอง เซ็นทรัล – รัตนาธิเบศร์ เดอะ วอล์ค ราชพฤกษ์ เพชรเกษม เอกมัย
สาขาจังหวัดอื่นๆ
พัทยา ภูเก็ต หัวหิน ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี ชลบุรี

โบว์ชัวร์ Catalog HomePro 2012 วัสดุก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน เครื่องมือช่าง

โบว์ชัวร์ HomePro 2012

รายการสินค้า โฮมโปร เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555

HomePro ศูนย์การค้าแหล่งรวบรวม เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน สร้างบ้าน วัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งบ้าน เครื่องมือช่าง เฟอร์นิเจอร์ ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น จัดสวนสวยงาม หลายหลายไอเดีย ตกแต่งภายใน และ ตกแต่งภายนอกของบ้านคุณ พบกับ สินค้าวัสดุตกแต่งบ้านได้ทุกวัน โฮมโปร ใกล้บ้านคุณ

รายการ ราคาสินค้า วัสดุก่อสร้าง แต่งบ้าน เครื่องมือช่าง

โบว์ชัวร์ Catalog เฟอร์นิเจอร์ Koncept 2012

เฟอร์นิเจอร์ Koncept 2012

แคตตาล็อกสินค้า Koncept เดือน มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2555

เฟอร์นิเจอร์ Koncept ผู้นำสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยอย่างช้านาน ด้วยคุณภาพของสินค้า ที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ รวมถึงราคาที่เหมาะสม สำหรับเนื้อหานี้ เป็นแคตตาล็อกสินค้า จาก Koncept ประจำเดือน มกราคม และ กุมภาพันธ์ โดยมีสินค้าตกแต่งบ้านมากมาย .. ตกแต่งห้องนอน ตกแต่งห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก โต๊ะรับประทานอาหาร ตู้วางทีวี เตียงนอน ที่นอน ชุดเครื่องนอน ครบครัน คุณสามารถตามหาสินค้า เฟอร์นิเจอร์ จาก Koncept ได้ ในสาขาใกล้บ้านคุณ

รายการสินค้า เฟอร์นิเจอร์ จาก Koncept พร้อมราคา

แคตตาล็อก โบว์ชัวร์ อิเกีย IKEA 2012 ตู้เก็บของ ชั้นลอยติดผนัง

โบว์ชัวร์ IKEA 2012

ตรวจเช็คราคา สินค้า เฟอร์นิเจอร์ อิเกีย ตู้เก็บของ ชั้นลอย

เฟอร์นิเจอร์ อิเกีย 2012 สินค้าตกแต่งบ้านสวยๆ จาก อีเกีย บางนา ประเทศไทย คุณสามารถตรวจเช็ค รายการสินค้า พร้อมราคาได้แล้ววันนี้ โดยในข้อมูลดังกล่าวนี้ เป็นเฟอร์นิเจอร์ ตู้เก็บของ โต๊ะวางทีวี ชั้นลอยติดผนัง และตู้อื่นๆ หากท่านต้องการรับชม สินค้า อิเกีย ในหมวดอื่นๆ โปรดเข้าสู่หมวด เฟอร์นิเจอร์ แต่งบ้าน หรือ IKEA อิเกีย
ประกันราคาในแคตตาล็อก
โปรดทราบ…ราคาสินค้าที่แสดงไว้ในแคตตาล็อกมีผลถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และเป็นราคาที่ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง IKEA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ความผันผวนของค่าเงิน และต้องขออภัยหากข้อมูลในแคตตาล็อกไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพราะสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังการจัดพิมพ์ IKEA ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาสินค้าให้ถูกต้อง ในกรณีที่ราคาผิดหรือพิมพ์ผิด สินค้าทุกรายการมีจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด ขนาดและสีของสินค้าบางรายการอาจแตกต่างจากภาพในแคตตาล็อก
* เนื่องจากข้อมูลโบว์ชัวร์ มีขนาดใหญ่ หากสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านช้า อาจใช้เวลาสักครู่ในการโหลดข้อมูลนี้

แคตตาล็อก โบว์ชัวร์ อิเกีย IKEA 2012 ตู้เก็บของ ชั้นลอยติดผนัง

โบว์ชัวร์ IKEA 2012

ตรวจเช็คราคา สินค้า เฟอร์นิเจอร์ อิเกีย ตู้ผ้า ตู้เสื้อผ้า

เฟอร์นิเจอร์ อิเกีย 2012 สินค้าตกแต่งบ้านสวยๆ จาก อีเกีย บางนา ประเทศไทย คุณสามารถตรวจเช็ค รายการสินค้า พร้อมราคาได้แล้ววันนี้ โดยในข้อมูลดังกล่าวนี้ เป็นเฟอร์นิเจอร์ ตู้เก็บของ โต๊ะวางทีวี ชั้นลอยติดผนัง และตู้อื่นๆ หากท่านต้องการรับชม สินค้า อิเกีย ในหมวดอื่นๆ โปรดเข้าสู่หมวด เฟอร์นิเจอร์ แต่งบ้าน หรือ IKEA อิเกีย
ประกันราคาในแคตตาล็อก
โปรดทราบ…ราคาสินค้าที่แสดงไว้ในแคตตาล็อกมีผลถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และเป็นราคาที่ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง IKEA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ความผันผวนของค่าเงิน และต้องขออภัยหากข้อมูลในแคตตาล็อกไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพราะสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังการจัดพิมพ์ IKEA ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาสินค้าให้ถูกต้อง ในกรณีที่ราคาผิดหรือพิมพ์ผิด สินค้าทุกรายการมีจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด ขนาดและสีของสินค้าบางรายการอาจแตกต่างจากภาพในแคตตาล็อก
* เนื่องจากข้อมูลโบว์ชัวร์ มีขนาดใหญ่ หากสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านช้า อาจใช้เวลาสักครู่ในการโหลดข้อมูลนี้

แคตตาล็อก โบว์ชัวร์ อีเกีย IKEA 2012 ตู้ผ้า ตู้เสื้อผ้า ตู้รองเท้า

โบว์ชัวร์ IKEA 2012

ตรวจเช็คราคา สินค้า เฟอร์นิเจอร์ อิเกีย ตู้ผ้า ตู้เสื้อผ้า

เฟอร์นิเจอร์ อิเกีย 2012 สินค้าตกแต่งบ้านสวยๆ จาก อีเกีย บางนา ประเทศไทย คุณสามารถตรวจเช็ค รายการสินค้า พร้อมราคาได้แล้ววันนี้ โดยในข้อมูลดังกล่าวนี้ เป็นเฟอร์นิเจอร์ ตู้เก็บของ โต๊ะวางทีวี ชั้นลอยติดผนัง และตู้อื่นๆ หากท่านต้องการรับชม สินค้า อิเกีย ในหมวดอื่นๆ โปรดเข้าสู่หมวด เฟอร์นิเจอร์ แต่งบ้าน หรือ IKEA อิเกีย
ประกันราคาในแคตตาล็อก
โปรดทราบ…ราคาสินค้าที่แสดงไว้ในแคตตาล็อกมีผลถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และเป็นราคาที่ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง IKEA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ความผันผวนของค่าเงิน และต้องขออภัยหากข้อมูลในแคตตาล็อกไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพราะสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังการจัดพิมพ์ IKEA ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาสินค้าให้ถูกต้อง ในกรณีที่ราคาผิดหรือพิมพ์ผิด สินค้าทุกรายการมีจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด ขนาดและสีของสินค้าบางรายการอาจแตกต่างจากภาพในแคตตาล็อก
* เนื่องจากข้อมูลโบว์ชัวร์ มีขนาดใหญ่ หากสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านช้า อาจใช้เวลาสักครู่ในการโหลดข้อมูลนี้

แคตตาล็อก โบว์ชัวร์ เฟอร์นิเจอร์ ห้องครัว อิเกีย IKEA 2012

โบว์ชัวร์ IKEA 2012

ตรวจเช็คราคา สินค้า เฟอร์นิเจอร์ อิเกีย ห้องครัว ปี 2555

เฟอร์นิเจอร์ อิเกีย 2012 สินค้าตกแต่งบ้านสวยๆ จาก อีเกีย บางนา ประเทศไทย คุณสามารถตรวจเช็ค รายการสินค้า พร้อมราคาได้แล้ววันนี้ โดยในข้อมูลดังกล่าวนี้ เป็นเฟอร์นิเจอร์ สำหรับตกแต่งห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร หากท่านต้องการรับชม สินค้า อิเกีย ในหมวดอื่นๆ โปรดเข้าสู่หมวด เฟอร์นิเจอร์ แต่งบ้าน หรือ IKEA อิเกีย
ประกันราคาในแคตตาล็อก
โปรดทราบ…ราคาสินค้าที่แสดงไว้ในแคตตาล็อกมีผลถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และเป็นราคาที่ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง IKEA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ความผันผวนของค่าเงิน และต้องขออภัยหากข้อมูลในแคตตาล็อกไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพราะสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังการจัดพิมพ์ IKEA ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาสินค้าให้ถูกต้อง ในกรณีที่ราคาผิดหรือพิมพ์ผิด สินค้าทุกรายการมีจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด ขนาดและสีของสินค้าบางรายการอาจแตกต่างจากภาพในแคตตาล็อก
* เนื่องจากข้อมูลโบว์ชัวร์ มีขนาดใหญ่ หากสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านช้า อาจใช้เวลาสักครู่ในการโหลดข้อมูลนี้
https://docs.google.com/open?id=1tp7_o3WaTfnp3Mpm1QzbqeI_SrTiPDlP8xTJlfJsxf_MVsgcXz_5YvyirKSt

แคตตาล็อก โบว์ชัวร์ เฟอร์นิเจอร์ Outdoor Index Living Mall 2012

แคตตาล็อกสินค้า Index 2012

เช็คราคา แบบสินค้า เฟอร์นิเจอร์ INDEX Living Mall Outdoor

ต้อนรับ ปีใหม่ พ.ศ.2555 หรือ 2012 กับโบร์ชัวร์ แคตตาล็อก เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน สินค้าใหม่จาก Idex Living Mall พร้อมให้คุณได้เลือกสรร จับจองเป็นเจ้าของห้องสวย ในแคตตาล็อกดังกล่าวนี้ มีแบบไอเดียในการตกแต่งบ้านภายนอก จัดสวน นั่งเล่น พร้อมราคาและรายละเอียดสินค้า เฟอร์นิเจอร์ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อลังการของแต่งบ้าน และ เฟอร์นิเจอร์ครบ วงจร นับล้านชิ้น ล้านไอเดีย ล้านดีไซน์ ครบทุกความต้องการในที่เดียวด้วยพื้นที่ขายรวมกว่า 2,000,000 ตารางฟุต ภายใต้แนวคิดศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ และของแต่งบ้านครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ชุด built-in ตู้เสื้อผ้า ห้องนั่งเล่น ห้องครัว หรือห้องไหน ๆ ก็ให้คุณเติมเต็มชีวิตได้อย่างมีดีไซน์อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือน ใคร
พบกับ เฟอร์นิเจอร์ Index Living Mall ได้ที่
สาขากรุงเทพ
บางนา บางใหญ่ พหลโยธิน ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มาบุญครอง เซ็นทรัล – รัตนาธิเบศร์ เดอะ วอล์ค ราชพฤกษ์ เพชรเกษม เอกมัย
สาขาจังหวัดอื่นๆ
พัทยา ภูเก็ต หัวหิน ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี ชลบุรี

ตกแต่งร้านกาแฟ ไอศครีม ธุรกิจในฝันของใครหลายคน

ไอเดียตกแต่งร้านกาแฟ ไอศกรีม จากเกาหลี

ธุรกิจร้านกาแฟ ไอศกรีม หรือเบเกอร์รี่ นับได้ว่า เป็นธุรกิจในฝันอันดับต้นๆ ของใคร หลายๆ คน เมื่อคุณได้ไปนั่งดื่มกาแฟในร้านกาแฟสวยๆ สักแห่ง อาจมีหลายท่าน แอบคิดในใจอยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆ เป็นของตัวเอง สำหรับบทความนี้ “บ้านไอเดีย” นำแบบไอเดีย การตกแต่งร้านกาแฟ ร้านกาแฟแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี อยู่ในมุมอพาร์ทเม้นท์ติดถนน การจัดวางโต๊ะเก้าอี้ มีให้เลือกทั้งนอกและในร้าน การตกแต่งร้านกาแฟของเกาหลีนี้ อาจเรียกได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของความนิยมในการเปิดร้านกาแฟก็ว่าได้ เนื่องจากซีรีย์เกาหลีที่โด่งดัง Coffee print ทำให้กลายเป็นธุรกิจในฝัน ของใครหลายๆ คน หากใครกำลังคิดจะเปิดร้านกาแฟ หรือร้าน ไอศกรีม เบเกอรี่ ลองนำไอเดียดังกล่าวนี้ ไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับ

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ไอเดียอ่างอาบน้ำ

อ่างอาบน้ำสวยๆจาก Roca ครับ เผื่อได้ไอเดียในการตกแต่งห้องน้ำให้ดูสวยงาม และเหมาะสมครับ
กระเบื้องปูห้องน้ำลายสดใส

หากท่านกำลังคิดลายกระเบื้องห้องน้ำ และยังไม่ได้สีที่ถูกใจ ลองดูไอเดียจากรูปนี้ครับ เป็นกระเบื้องลายสีสดใสเน้นความแปลกใหม่

ภาพการตกแต่งห้องครัวแบบโมเดิร์น

การตกแต่งห้องครัวจาก The Ola kitchen ที่ตกแต่งโดย Snaidero สวยงามอลังการทีเดียวครับ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...